Disclaimer
 


Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, het beeldmateriaal en de vormgeving van deze website komen toe aan Sankofa en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Bewerkingen, wijzigingen of kopieën van de inhoud van deze website, in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan.


Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Sankofa sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzichtverband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.


Deze website bevat verwijzingen naar andere internetpagina's. De verwijzingen zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers van deze website en te goeder trouw geselecteerd voor de verschillende doelgroepen. Sankofa is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud van internetpagina's en/of de juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.