Klachtenprocedure Sankofa / Praktijk  voor Ouderschap & Opvoeden

 

Sankofa streeft ernaar haar dienstverlening ‘op maat’ en op kwalitatief hoog niveau aan te bieden. Hierbij werkt zij zeer nauw samen met de gezinnen en de ouders.


Sankofa biedt haar dienstverlening zo aan dat wensen van clienten tijdens het coachingstraject  zo veel mogelijk direct uitgesproken  en/of onderkent worden.
 

Als Sankofa niet heeft voldaan aan uw verwachtingen dan hoort zij dit graag van u.
Mocht u ondanks deze inspanningen, om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en te ondersteunen, niet tevreden zijn dan kunt u dit kenbaar maken via de klachtenprocedure.
Een uiting van ontevredenheid neemt Sankofa altijd serieus. Zij ziet het als kans om haar dienstverlening nog verder te verbeteren.

 

Klachtenprocedure

U kunt uw klacht per mail indienen via:


1. Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.


2. Na binnenkomst van de klacht zal deze binnen 3 werkdagen worden behandeld

3. Het streven is de klacht binnen 2 weken, naar onderlinge tevredenheid, op te lossen.

Colofon
 
Teksten:
Joke Bakker
Andrea Oostijen:
www.studio4p.nl

Website bouw en technische ondersteuning:
Ton Lit:
www.itlasts

Logo design:
John van Drumpt:
www.johnvandrumpt.nl

Fotografie:
Hans de Rooij:
www.hansderooij.nl
 

Algemene voorwaarden
 

In deze algemene voorwaarden wordt , tenzij anders is aangegeven, verstaan onder

Opdrachtnemer: Sankofa- gezinscoaching en opvoedingsondersteuning
Opdrachtgever: Cliënt
Opdracht:  De in onderling overleg tussen Sankofa opdrachtgever en Cliënt afgesproken  werkzaamheden welke door Sankofa verricht zullen worden en de voorwaarden waaronder dit zal gebeuren.

 

Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Sankofa en Cliënt (en), waarop cliënt deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met cliënt, waarbij derden betrokken worden.
3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

Offertes

1. Offertes van Sankofa zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.
2. De door Sankofa gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
4. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Sankofa er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sankofa anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sankofa niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Ter beschikking stelling van informatie en medewerking.

Cliënt verstrekt Sankofa tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

 

Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

1. Sankofa voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Sankofa het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met cliënt en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
3. Sankofa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
4. Sankofa is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.
5. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Sankofa de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Als door Sankofa of door cliënt ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van cliënt of een door cliënt aangewezen locatie, draagt cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Wijziging van de opdracht, meerwerk

1. Cliënt aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door cliënt tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Sankofa de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Sankofa mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.
2. In afwijking van lid 1, brengt Sankofa geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Sankofa kunnen worden toegerekend.

 

Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet cliënt Sankofa dus schriftelijk in gebreke stellen.

 

Tarieven

1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt Sankofa haar tarief vast volgens haar uurtarief.
2. In het tarief van Sankofa zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd berekent hij voor de helft van het uurtarief door. Reis- en verblijfkosten declareert zij volgens afspraken in de offerte. Bij alle offertes brengt opdrachtnemer alleen de werkelijk bestede tijd in rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerd bedrag, declareert zij na overleg met opdrachtgever.
3. Bedragen zijn exclusief BTW.
4. Als Sankofa met cliënt een uurtarief afspreekt, is Sankofa niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
5. Sankofa mag - zonder voorafgaande schriftelijke mededeling - per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag opdrachtnemer de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.
6. Sankofa zal cliënt zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten
7. Gaat cliënt niet akkoord met de door opdrachtnemer geplande verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde ingangsdatum van de verhoging.

 

Betalingsvoorwaarden

1. Betaling moet binnen twee weken na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen.
2. Na de vervaldatum is cliënt van rechtswege in verzuim en heeft Sankofa het recht de wettelijke rente te berekenen. Sankofa berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat cliënt verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie bedragen elke keer € 50,00 en zijn voor rekening van cliënt.
3 Sankofa heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Sankofa kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de cliënt een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Sankofa kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt, zijn de vorderingen van Sankofa op cliënt onmiddellijk opeisbaar.
5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door client, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor cliënt, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.


Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Sankofa geleverde zaken, blijven eigendom van Sankofa totdat cliënt al zijn verplichtingen is nagekomen.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
3. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet cliënt Sankofa daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de hoogte te stellen.
4. Cliënt is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven.
5. De door Sankofa geleverde zaken, die volgens lid 1. van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Wil Sankofa zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft cliënt onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Sankofa - of door deze aan te wijzen derden- om alle locaties waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen

 

Onderzoek, reclames en klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.
2. Als een klacht terecht is, verricht opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Sankofa aansprakelijk, binnen de grenzen van het artikel: Aansprakelijkheid.

 

Opzegging


Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Sankofa, zal Sankofa in overleg met de cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Sankofa extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Sankofa anders aangeeft.

 

Opschorting en ontbinding    

1. Sankofa is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Sankofa ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen, indien de cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de cliënt niet langer van Sankofa kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Sankofa bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Sankofa kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sankofa op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Sankofa de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien Sankofa tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan de cliënt toerekenbaar is, is Sankofa gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien de cliënt zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Sankofa gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de cliënt, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Als Sankofa aan cliënt bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet cliënt het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt cliënt deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Als cliënt, nadat zij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog ingebreke blijft, mag Sankofa de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op haar verhalen.


 Aansprakelijkheid

1. Voor aanvaarde opdrachten heeft Sankofa een inspanningverplichting. Indien Sankofa aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Sankofa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Sankofa is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Sankofa is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sankofa aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Sankofa toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Sankofa is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Als Sankofa aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van cliënt in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
5. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sankofa.


Vrijwaringen

Client vrijwaart Sankofa voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Sankofa toerekenbaar is. Indien Sankofa uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Sankofa zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Sankofa, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Sankofa en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de client.

 

 Overmacht

1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en - volgens de wet - ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt verstaan - naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sankofa geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
3. Sankofa heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Is Sankofa op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren. Clint voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.


 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
2. Moet Sankofa volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan - door de wet of de bevoegde rechter aangewezen - derden verstrekken en kan zij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is zij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

 

Intellectuele eigendom en auteursrechten


Sankofa behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Sankofa heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de cliënt ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Geschillen

1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation.
2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen Sankofa en client is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer cliënt in het buitenland woont of is gevestigd.

 

Wijzigingen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar Sankofa staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.

 
 
Disclaimer
 


Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, het beeldmateriaal en de vormgeving van deze website komen toe aan Sankofa en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Bewerkingen, wijzigingen of kopieën van de inhoud van deze website, in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan.


Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Sankofa sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzichtverband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.


Deze website bevat verwijzingen naar andere internetpagina's. De verwijzingen zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers van deze website en te goeder trouw geselecteerd voor de verschillende doelgroepen. Sankofa is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud van internetpagina's en/of de juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.